Search

De economie moet groener, energie duurzamer en handel eerlijker

Blog

De komende jaren zijn cruciaal

Het is erop of eronder: om de temperatuurstijging onder de 1,5 graad te houden, moet het roer nu echt om. Al groeit het aandeel duurzame energie hard, het is nog steeds veel te klein. De Nederlandse economie is nog hoofdzakelijk fossiel. Dit kan en moet echt anders. De kolencentrales moeten dicht en ons land moet in veel hoger tempo overschakelen naar duurzame energie. Klimaatverandering is geen doemscenario, maar een realiteit van onze tijd. Van hier en nu. Elk jaar komen de effecten van klimaatverandering dichterbij: overstromingen in New York en Europa, de droogte in de Sahel en Syrië, de ijskappen op de Noordpool die smelten. Klimaatverandering treft ons allemaal: persoonlijk in ons dagelijks leven én mondiaal in onze gezamenlijke toekomst

Groene economie

Cruciaal voor het succes van de omschakeling naar een groene economie is dat iedereen ervan profiteert en energiearmoede de kloof tussen rijk en arm niet vergroot. De energietransitie die is ingezet is onomkeerbaar begonnen, maar er moet nog veel meer gebeuren om onze grijze economie te vergroenen. In onze wegwerpmaatschappij wordt de impact van producten op klimaat, natuur en gezondheid nog steeds niet meegewogen in de prijs. Grondstoffenschaarste wordt de komende jaren steeds nijpender. Het enige antwoord hierop is de circulaire economie: een systeem dat hergebruik van grondstoffen maximaliseert. Dit systeem gaat voorbij alleen recyclen: producten zó ontwerpen dat de grondstoffen eeuwig mee gaan.

Belasting op grondstoffen in plaats van op arbeid geven de circulaire economie een enorme slinger. Een deeleconomie die niet draait om bezit, maar om gebruik. Dat is de groene economie van de toekomst. In Zweden is bijvoorbeeld het btw-tarief voor reparaties verlaagd om de circulaire economie te stimuleren. Ook hebben we regels  nodig die voedselverspilling bij de productie en verkoop tegengaan, en die juist mensen met een kleine beurs helpen. Een omslag naar een groene economie, betekent winst op heel veel vlakken: van werk tot aan de gezondheidszorg, van leefkwaliteit tot buitenlandbeleid.

Nederland in de wereld

Ook mondiaal worden juist de kwetsbaren het hardst getroffen door klimaatverandering. Natuurrampen, conflicten over ruimte, grondstoffen, voedsel, water en de toenemende ongelijkheid zetten ieders veiligheid onder druk. Wij, in Nederland, kunnen én moeten mensen in de gevarenzones helpen om zich voor te bereiden. Daarom zou klimaat een speerpunt in het buitenlandbeleid moeten zijn.

Europese heeft sociale en milieuwetten waar Europeanen decennialang hard voor hebben gestreden. Deze staan nu onder druk door handelsverdragen als TTIP en CETA. Door deze verdragen kunnen we zo minder eisen stellen aan producten die op de Europese markt komen. Zo ontstaat er een ‘’race to the bottom”. In alle lidstaten voelen mensen aan dat in een globaliserende systematiek hun waarden onder druk staan. Nu is het moment om te laten zien waar Europa voor staat. We hebben handelsverdragen nodig die een ‘’race to the top’’ inzetten.

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: